Όροι χρήσης

Τελευταία ανανέωση την 02/07/2018

Προοίμιο

Η ελληνική ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «BIOMHXANIA ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο παρόν αναφερόμενη ως «Εταιρεία», «εμείς», «μας», «εμάς», δημιούργησε και διαχειρίζεται (και μέσω τρίτων συνεργατών της) τον παρόντα Ιστότοπο (εφεξής ο «Ιστότοπος»), προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την Εταιρεία, τα προϊόντα της και τις δραστηριότητές της.

Το παρόν συνιστά τη Συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή/και «επισκέπτης/χρήστης») και της Εταιρείας. Η πλοήγηση ή/και η χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του Ιστοτόπου συνεπάγεται τη Συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω.

Η Εταιρεία μπορεί ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα να προσθέτει, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας και εφαρμογής ή του συνόλου του Ιστοτόπου.

Αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας (εφεξής Πολιτική Απορρήτου), την οποία σας καλούμε να διαβάσετε. Αποδοχή των όρων Χρήσης συνεπάγεται και αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θεωρήσει απαραίτητο, ενημερώνοντας σχετικά τους επισκέπτες/χρήστες μέσω της ανάρτησης των τροποποιημένων όρων στον παρόντα Ιστότοπο.

Οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ειδικότερα, οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν το κόστος εξοπλισμού, λοιπών τεχνολογικών μέσων και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτών, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

 

Έννοιες και Ορισμοί
Σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ιστότοπο, ισχύουν τα παρακάτω:

 1. Ιστότοπος: ο παρόν ιστότοπος και το σύνολο των υπηρεσιών ή των εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού
 2. Υπηρεσίες: είναι όλες οι υπηρεσίες και εφαρμογές οι οποίες παρέχονται ή στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω του Ιστοτόπου
 3. Επισκέπτης: είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τον Ιστότοπο, έχοντας τη δυνατότητα απλής ανάγνωσης, ακρόασης και θέασης του περιεχομένου αυτού.
 4. Χρήστης: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στον Ιστότοπο προκειμένου να κάνει χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών που το απαιτούν
 5. Λογαριασμός: η καταχώρηση ενός επισκέπτη ως χρήστη στον παρόντα Ιστότοπο
 6. Περιεχόμενο: είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά (λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία), ο σχεδιασμός (χρωματικοί συνδυασμοί και σελιδοποίηση) και ο προγραμματισμός (κώδικας χρήστη (HTML, JavaScript, κ.λπ.) και κώδικας του διακομιστή) που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο.

 

Εγγραφή στον Ιστότοπο και Υποχρεώσεις Χρηστών
Για την περιήγηση στον Ιστότοπο δεν απαιτείται εγγραφή.

Εγγραφή απαιτείται για κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχει ο Ιστότοπος, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτόν. Τέτοιες υπηρεσίες πιθανά περιλαμβάνουν:

 1. συμμετοχή σε διαγωνισμούς και κληρώσεις
 2. ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 3. λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletters)
 4. συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της Εταιρείας
 5. ενημέρωση (μέσω email ή/και τηλεφωνικά) για δυνατότητες απασχόλησης στην Εταιρεία
 6. συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις μέσω μηχανισμών όπως Blog

Προκειμένου να εγγραφείτε στον Ιστότοπο, καλείστε να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο Ιστότοπο. Εφόσον πραγματοποιήσετε εγγραφή, ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό σας λογαριασμό (user account) και για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του κωδικού σας. Συμφωνείτε δε να ειδοποιείτε άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας
 2. είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα που έχετε εισάγει στον Ιστότοπο και δηλώνετε ότι αυτά είναι αληθή, έγκυρα και πλήρη. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς.
 3. δεν επιτρέπεται η δημιουργία περισσοτέρων του ενός προσωπικών λογαριασμών. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό στον Ιστότοπο μέσω μη εξουσιοδοτημένων μέσων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης αυτοματοποιημένης συσκευής, λειτουργικού κώδικα (script), διαδικτυακού ρομπότ (bot), ή προγραμμάτων spider, crawler ή scraper
 4. οφείλετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να μην προβαίνετε σε πράξεις και παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση του
 5. μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό σας στον Ιστότοπο ή να αιτηθείτε αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου. Το δικαίωμα απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού στο Ιστότοπο δεν θα βλάψει κανένα άλλο δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή/και αποκατάστασης που μπορεί να έχει η Εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων και ευθυνών σας που προϋπήρχαν της απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού
 6. δικαιούστε να γνωρίζετε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Για να ζητήσετε αντίγραφό τους, διορθώσεις, διαγραφή τους ή για οποιαδήποτε ερώτηση που σχετίζεται με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, παρακαλούμε αναφερθείτε στην Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των εγγεγραμμένων χρηστών του Ιστοτόπου να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει διαδικασίες επαλήθευσης και ασφάλειας σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από πλευράς σας. Εάν η Εταιρεία έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας ή/και κατά τη χρήση του Ιστοτόπου παραβιάζουν ή είναι πιθανό να παραβιάσουν οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των παρόντων Όρων Χρήσης, η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού στον Ιστότοπο.

Ο Ιστότοπος και οι υπηρεσίες του, προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση των υπηρεσιών/εφαρμογών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή γενικά η οικονομική τους εκμετάλλευση, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τον Ιστότοπο (web harvesting).

Η χρήση από πλευράς σας των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν εμποδίζει την Εταιρεία από το να επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιούν επίσης τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ μεσολαβητή με σκοπό να αποκρύψει τη χρήση περισσότερων του ενός λογαριασμών ή εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης κακόβουλα παρεμβαίνει, επηρεάζει δυσμενώς, αναστέλλει ή διακόπτει την ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου.

 

Κανόνες Χρήσης του Ιστοτόπου

Θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies του Ιστοτόπου καθώς και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου.

Δεν επιτρέπεται να ενθαρρύνετε ή να διευκολύνετε την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου, της Πολιτικής για τα Cookies καθώς και της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των κανόνων Διεθνούς Δικαίου.

Κατά την πλοήγηση ή/και χρήση του Ιστοτόπου, οφείλετε να συμπεριφέρεστε κόσμια, ευγενικά και διακριτικά, απαγορευμένης ρητά της υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Νetiquette).

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

Δηλώνετε ότι δεν θα προβείτε στη συλλογή ή/και χρήση των κωδικών πρόσβασης άλλων εγγεγραμμένων χρηστών στον Ιστότοπο.

Απαγορεύεται να εγκαταστήσετε και να προωθήσετε, με οποιονδήποτε τρόπο, μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Απαγορεύεται να εγκαταστήσετε, προωθήσετε ή/και διαθέσετε περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή επηρεάσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Ιστοτόπου ή να εμποδίσετε, έστω και να προσπαθήσετε να εμποδίσετε, άλλους επισκέπτες, χρήστες ή/και τρίτους να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.

Δεν σας επιτρέπεται και απαγορεύεται να επιτρέψετε και σε οποιονδήποτε τρίτο:

 1. έστω και την προσπάθεια αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προγραμμάτων framing ή mirroring, αναδημοσίευσης, λήψης, απεικόνισης, μετάδοσης ή διανομής του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων από ή μέσω του Ιστοτόπου υπηρεσιών, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιονδήποτε τρόπο
 2. τη χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, spider, εφαρμογής έρευνας ή ανάκτησης ιστοσελίδων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής για αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή indexing για οποιοδήποτε μέρος του Ιστοτόπου που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή είναι απενεργοποιημένο
 3. την απόπειρα για reverse compiling, αποσυναρμολόγηση, reverse engineering ή με άλλο τρόπο να αλλοιώσει το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών/εφαρμογών που παρέχονται από ή μέσω του Ιστοτόπου
 4. την πρόσβαση στις παρεχόμενες από ή μέσω του Ιστοτόπου υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προϊόν ή/και μια υπηρεσία που ανταγωνίζεται τις παρεχόμενες από ή μέσω του Ιστοτόπου υπηρεσίες ή/και τη χρήση των παρεχόμενων από ή μέσω του Ιστοτόπου υπηρεσιών για άμεσο ανταγωνισμό μαζί της.

Κατά την πλοήγηση ή/και χρήση του Ιστοτόπου, δηλώνετε, συμφωνείτε και συνομολογείτε ότι:

 1. δεν θα προσβάλλετε την προσωπικότητα τρίτων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποστέλλοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο, και δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που συνιστά άμεση ή έμμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη, χρήστη ή και τρίτο
 2. δεν θα δημοσιεύετε ή μεταδίδετε οποιοδήποτε πορνογραφικό, άσεμνο, ανίερο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου
 3. δεν θα αποκαλύπτετε πληροφορίες δικές σας ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας/εφαρμογής του Ιστοτόπου,
 4. οι πράξεις και οι παραλείψεις σας δεν θα βρίσκονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη
 5. οι πράξεις και οι παραλείψεις σας δεν θα παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή τρίτων
 6. οι πράξεις και οι παραλείψεις σας δεν θα προξενούν βλάβη, άμεσα ή έμμεσα, σε κανέναν ανήλικο
 7. δεν θα παραπλανήσετε οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη, χρήστη ή και τρίτο προωθώντας εν γνώσει σας ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες
 8. δεν θα δημοσιεύετε υλικό που θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, και
 9. δεν θα παραπλανήσετε ή ζημιώσετε με κανέναν τρόπο την Εταιρεία.

Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση/έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποπλάνηση ανηλίκων συνιστούν ποινικά αδικήματα και διώκονται σύμφωνα με το νόμο. Εάν διαπιστωθεί η χρήση ή πρόθεση χρήσης παράνομου περιεχομένου στον Ιστότοπο εκ μέρους σας, η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και στις υπηρεσίες και εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού και να αναφέρει την περίπτωση στις Αρμόδιες Αρχές με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νόμιμου δικαιώματός της.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία, με τη ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να διαγράψει περιεχόμενο που έχετε αναρτήσει στον Ιστότοπο, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε προς την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ενόσω έχετε πρόσβαση ή/και χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Σας γνωρίζουμε ότι καθώς στον Ιστότοπο παρέχονται περισσότερες από μία υπηρεσίες, μπορεί να σας ζητηθεί να αξιολογήσετε και να αποδεχθείτε συμπληρωματικούς όρους που απαιτούνται για την αλληλεπίδρασή σας με μια ή περισσότερες υπηρεσίες.

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνουν διενέργεια πράξεων για λογαριασμό σας. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν προορίζεται ή θεωρείται ότι θεμελιώνει οποιονδήποτε συνεταιρισμό ή κοινοπραξία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία ή ορίζει το ένα μέρος ως αντιπρόσωπο του άλλου μέρους, ούτε εξουσιοδοτεί το ένα μέρος να δεσμεύεται για λογαριασμό του άλλου μέρους.

Η Εταιρεία μπορεί ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα να προσθέτει, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας της, ακόμα και να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την πρόσβαση στον Ιστότοπο, δίχως να έχει την υποχρέωση της προηγούμενη ειδοποίησή σας.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική για τα cookies καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον Ιστότοπο. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Με την είσοδο στον παρόντα Ιστότοπο, αποδέχεστε ότι η πλοήγηση και χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος Ιστοτόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για λάθη και ανακρίβειες του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών του, για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), για οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, για οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου του Ιστοτόπου, ή για οποιαδήποτε ζημία, περιουσιακή ή ηθική, άμεση ή έμμεση, συμπτωματική ή επακόλουθη, που ήθελε προκληθεί από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στον παρόντα Ιστότοπο ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα Ιστότοπο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus, Trojan horses), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράληψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τηλεφωνικό, τηλεπικοινωνιακό ή άλλου είδους κόστος τυχόν προκύψει. Η Εταιρεία βασίζεται σε άλλους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι δικτύου, κέντρα δεδομένων, πάροχοι τηλεπικοινωνιών) για να σας διαθέσει τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες του. Παρ’ ότι η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να σας παρέχει ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών/εφαρμογών, δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες/εφαρμογές δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι η λειτουργία τους θα είναι αδιάλειπτη. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημίες που τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων ή σφαλμάτων του Ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του που οφείλονται στους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τον όγκο του Διαδικτύου, η Εταιρεία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, συμπτωματική, επακόλουθη) τυχόν προκληθεί σε εσάς από ή εξ’ αφορμής της πλοήγησης και χρήσης του Ιστοτόπου.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι διακομιστές αυτών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα κακόβουλα δεδομένα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα αυτών. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή υπηρεσιών, που ενδέχεται να προκύψουν από ιούς ή άλλα κακόβουλα δεδομένα, βαρύνουν εσάς και σε καμία περίπτωση την Εταιρεία.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά σας και για όποια, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεδομένα, κείμενα, αρχεία, πληροφορίες, ονόματα χρήστη, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, προφίλ, αποσπάσματα ήχου και εικόνας, ήχους, μουσικά έργα, έργα με συγγραφικά δικαιώματα, εφαρμογές, συνδέσμους και όποιο άλλο περιεχόμενο ή υλικό υποβάλλετε, αναρτάτε ή προβάλλετε στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού. Το περιεχόμενο που υποβάλλετε, αναρτάτε ή προβάλλετε στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού λογίζεται ως μη εμπιστευτικό και απαλλαγμένο από κάθε είδους δικαίωμα. Ως εκ τούτου, και σε περίπτωση που δεν το διαγράψετε/κατεβάσετε από τον Ιστότοπο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, αντιγράφει, αναπαράγει, εμφανίζει, διανέμει, δημοσιεύει ή/και μεταδίδει, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της Πολιτικής Απορρήτου.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο που υποβάλλετε, αναρτάτε ή προβάλλετε στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού. Αποδέχεστε ότι έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσετε πλήρως την Εταιρεία για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει με τρίτους εξαιτίας του περιεχομένου που έχετε υποβάλλει, αναρτήσει ή προβάλλει στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού.

Αναγνωρίζετε και συναινείτε ότι άλλοι επισκέπτες/χρήστες ή τρίτοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας, αφήνοντας σχετικά σχόλια στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου. Ειδικότερα, αναγνωρίζετε και συναινείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτήσετε στον Ιστότοπο θα μπορεί να γίνει προσιτό στους άλλους επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο καθώς επίσης και να διανεμηθεί περαιτέρω από το Διαδίκτυο. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συναινείτε ότι όλα τα στοιχεία σας, προσωπικά και μη, μπορεί να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από την Εταιρεία, η οποία παρότι έχει πάρει τα μέγιστα δυνατά μέτρα, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία από τους κινδύνους του Διαδικτύου.

Ρητά αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ιστοσελίδες, υπηρεσίες Διαδικτύου ή χαρακτηριστικά τρίτων μερών. Η αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες Διαδικτύου είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση σας και γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση με ευθύνη της Εταιρείας.

 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ευρεσιτεχνιών, ονόματος χώρου (domain name), κώδικα λογισμικού, λογισμικού (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets και δεσμών ενεργειών), μεταγλώττιση λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, διαδραστικών εφαρμογών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος Ιστοτόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις.

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του Ιστοτόπου σε έναν απλό, προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της Εταιρείας ή τρίτων.

Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με τον Ιστότοπο (λογισμικό), δεν συνιστά κανενός είδους δικαιώματός σας επί του λογισμικού. Οφείλετε να παραλείπετε οιαδήποτε πράξη αντιγραφής, μετάφρασης, αλλοίωσης, απομίμησης, ή προσβολής του λογισμικού και του περιεχομένου του, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και γενικά οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.

Με το παρόν η Εταιρεία σας παραχωρεί μη αποκλειστική, προσωποπαγή, ανεκχώρητη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του λογισμικού, η οποία θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση του Ιστοτόπου, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου ανήκει στην Εταιρεία.

Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στον Ιστότοπο, θα θεωρείται (και η Εταιρεία θα το εξομοιώνει ως) μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου.

Υποχρεούστε να αποκαταστήσετε κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί η Εταιρεία λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης του Ιστοτόπου.

 

Σύνδεσμοι (LINKS) από και προς άλλους Ιστοτόπους

Στον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες του, ενδέχεται να υπάρχει περιεχόμενο ιστοτόπων τρίτων μερών και πηγές που παρέχονται από τρίτους, υπηρεσίες διαδικτύου ή λειτουργίες, χαρακτηριστικά, σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε ιστοτόπους και σε υπηρεσίες/εφαρμογές τρίτων.

Παρόλο που ο παρών Ιστότοπος είναι πιθανόν να συνδέεται με άλλους ιστοτόπους, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους καθώς την αποκλειστική, αστική και ποινική ευθύνη, για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους φέρουν οι τρίτοι αυτοί ιστότοποι.

Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους ιστοτόπους, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στους αντίστοιχους ιστοτόπους που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η Εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε άλλους ιστοτόπους ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για άλλους ιστοτόπους ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της πλοήγησης και χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε Ιστοτόπους τρίτων που συνδέονται με τον παρόντα Ιστότοπο, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

 

Διαφημιστικά μηνύματα και Χορηγοί

Στον παρόντα Ιστότοπο είναι δυνατόν να αναρτώνται παντός τύπου διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ή να κάνετε κλικ στα διαφημιζόμενα αγαθά και υπηρεσίες όπως κρίνετε σωστό. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στον Ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον Ιστότοπο (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής έννομων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογιστεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στον Ιστότοπο θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

 

BlogSocial Media

Ο παρών Ιστότοπος πιθανά να παρέχει δυνατότητα για συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις μέσω μηχανισμών Ιστολογίου (γνωστού ως Blog).

To Blog, αποτελείται από μια λίστα καταχωρήσεων και τα θέματά του μπορεί να ποικίλουν (πολιτικά, κοινωνικά, υγείας, μουσικά, αθλητικά, τεχνολογίας, τέχνες, κ.α.). Κάθε χρήστης του έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε αυτό παραθέτοντας τις απόψεις του, τα σχόλια του ή αναρτώντας οτιδήποτε αναφορικά με το θέμα που αναπτύσσεται κάθε φορά. Οι χρήστες του Blog το χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που αναρτώνται και που περιλαμβάνονται στο Blog, το οποίο διατηρείται στον Ιστότοπο, αποτελούν μία προσφορά προς τους χρήστες του και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Blog και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των αναρτήσεων που υποβάλλουν αυτοί. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του Blog. Ο διαχειριστής του Blog δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει αναρτήσεις χρηστών.

Εάν η Εταιρεία εντοπίσει ότι το περιεχόμενο κάποιας ανάρτησης είναι παράνομο, άσεμνο, ανήθικο, κακόβουλο, μη ευπρεπές ή θίγει την δημόσια αιδώ, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή της σχετικής ανάρτησης και σε απαγόρευση επόμενης δημοσίευσης στον συγκεκριμένο εγγεγραμμένο χρήστη που προέβη στην ανάρτηση αυτή.

Η Εταιρεία συμμετέχει και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media, π.χ. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Google+). Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους σας και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των ιστοτόπων αυτών καθώς και με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν.

 

Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Απαγορεύεται η παραβίαση ή η προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας του Ιστοτόπου.

Η παραβίαση των Όρων μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, να οδηγήσει σε τερματισμό του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για όλων των ειδών τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχετε και ότι χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού με δική σας ευθύνη. Εάν παραβιάσετε το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων, ή με άλλο τρόπο δημιουργήσετε τυχόν κίνδυνο ή εκθέσετε νομικά την Εταιρεία, μπορούμε να σταματήσουμε την παροχή πρόσβασης, ολικής ή μερικής, στον Ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

Η παραβίαση του ως άνω αναφερόμενου κανόνα ασφαλείας δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική δίωξη. Η Εταιρεία θα διερευνήσει τα γεγονότα που πιθανώς σχετίζονται με την παραβίαση και δύναται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές που σχετίζονται με παραβάσεις τέτοιου είδους.

Η Εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και θα συμμορφωθεί με οιαδήποτε δικαστική εντολή για τον εντοπισμό του παραβάτη.

Κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσετε την Εταιρεία και κάθε συνεργάτη, συνέταιρο ή/και συνεργαζόμενη Εταιρεία αυτής για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ίδια την Εταιρεία ή/και στους συνεργάτες, συνεταίρους ή/και στις συνεργαζόμενες εταιρείες αυτής, εξαιτίας της παράνομης χρήσης ή/και κατάχρησης του Ιστοτόπου.

Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους, συμφωνείτε να διαφυλάξετε πλήρως την Εταιρεία καθώς και τους συνεργάτες, συνεταίρους ή/και τις συνεργαζόμενες εταιρείες αυτής ανέπαφες από οποιοδήποτε αδίκημα, αξίωση ή απαίτηση και να επιβαρυνθείτε με τυχόν δικαστικά και νομικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παραβίαση του περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς ή/και την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών κατά τη χρήση ή/και περιήγησή σας στον Ιστότοπο.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εσάς και της Εταιρείας, θα πρέπει να προηγηθεί προσπάθεια διευθέτησής της σε φιλικό επίπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετικές αξιώσεις μπορούν να εγερθούν εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης τυχών διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο.

Εάν εγείρετε αξίωση εναντίον της Εταιρείας που αφορά όμως δική σας πράξη ή παράλειψη, περιεχόμενο ή πληροφορίες που εσείς έχετε παράσχει στην Εταιρεία, δηλώνετε ότι θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε την Εταιρεία από όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις και ότι θα αποκαταστήσετε κάθε είδους ζημία, απώλεια που τυχόν έχει υποστεί τόσο η ίδια η Εταιρεία όσο και οι συνεργάτες και συνεταίροι αυτής και ότι θα καταβάλλετε εντόκως τυχόν έξοδα στα οποία η Εταιρεία έχει ήδη κάνει (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της αξίωσης που εγέρθηκε εσφαλμένα κατά της Εταιρείας.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρη ή μη εφαρμοστέα, συμφωνείτε ότι το τμήμα της διάταξης αυτής θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα και για οτιδήποτε επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταγγείλετε στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 3482000.

Περαιτέρω, για θέματα διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία με τον τρόπο που αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου.