Η Ποιότητα & η Ασφάλεια των Τροφίμων αποτελεί προτεραιότητά μας

Η Ποιότητα και η Ασφάλεια των Τροφίμων αποτελούν διαχρονικά απόλυτη προτεραιότητα για την Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Η προσπάθεια για διαρκή βελτίωση και ενδυνάμωση της κουλτούρας της Ποιότητας & της Ασφάλειας των Τροφίμων σε όλον τον Οργανισμό είναι συνεχής και επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την τήρηση των συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Featured image for Η Ποιότητα & η Ασφάλεια των Τροφίμων αποτελεί προτεραιότητά μας

Για εμάς το καλό δεν είναι πότε αρκετό! Οπότε η πολιτική μας για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών θέτει τα υψηλότερα πρότυπα για τις  α’ ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τις διαδικασίες παραγωγής, καλύπτοντας και υπερβαίνοντας τις νομοθετικές απαιτήσεις. Φροντίζουμε για την επιλογή των σωστών πρώτων υλών, για την ασφαλή παράγωγή των προϊόντων και την βιώσιμη συσκευασία  αυτών.

Ο έλεγχος ποιότητας κα ασφάλειας των τροφίμων διασφαλίζεται από την ύπαρξη της Διεύθυνσης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων που υπάγεται απευθείας στην Γενική Διεύθυνση. Σε όλα τα εργοστάσια της Εταιρείας υπάρχουν οργανωμένα τμήματα Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας στελεχωμένα από επιστημονικό προσωπικό που είναι χημικοί, χημικοί μηχανικοί, γεωπόνοι – επιστήμονες τροφίμων και τεχνολόγοι τροφίμων καθώς και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα εισερχόμενα υλικά (α’ ύλες και υλικά συσκευασίας) ελέγχονται από τα τμήματα Ποιότητας βάσει αυστηρών πλάνων ποιότητας πριν την αποδέσμευση τους και την χρήση στην παραγωγή. Στα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας πραγματοποιούνται πλήθος αναλύσεων που περιλαμβάνουν φυσικοχημικούς και οργανοληπτικούς ελέγχους τόσο των εισερχομένων υλικών όσο και των τελικών προϊόντων. Τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα όργανα ελέγχου όπως μετρητές υγρασίας Karl Fischer, pH-μέτρα, μετρητές ιξώδους, οπτικά διαθλασίμετρα, χρωματόμετρα, συσκευές Rancimat για τον έλεγχο της οξειδωτικής σταθερότητας των λιπαρών συστατικών, φασματόμετρα NIR και Brabender Farinograph, Brabender Extensograph, Brabender Amylograph και Chopin Alveolab για τον έλεγχο των αλεύρων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Καθημερινά ελέγχεται συνεχώς η παραγωγική διαδικασία και τα παραγόμενα προϊόντα σύμφωνα με συγκεκριμένα προγράμματα ποιότητας που διασφαλίζουν την τυποποίηση και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι γίνονται επί της γραμμής παραγωγής τόσο από τους χείριστές των γραμμών παραγωγής όσο και από τους επιθεωρητές ποιότητας και καταγράφονται online στο λογισμικό σύστημα της εταιρείας. Όλα τα παραγόμενα προϊόντα αποδεσμεύονται προς διάθεση, αφού έχουν πρώτα ολοκληρωθεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και έχουν βρεθεί όλα τα μετρούμενα χαρακτηριστικά εντός των προδιαγραφών.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει αυστηρότατα κριτήρια ένταξης των προμηθευτών α’ υλών και υλικών συσκευασίας στο μητρώο εγκεκριμένων προμηθευτών αυτής. Σε ετήσια βάση καταρτίζεται ένα πρόγραμμα ελέγχου των προμηθευτών της εταιρείας. Το πρόγραμμα ελέγχου των προμηθευτών περιλαμβάνει τόσο επιτόπιους ελέγχους των εγκαταστάσεων αυτών, όσο και συνεχείς ελέγχους και αναλύσεις διαφόρων παραμέτρων ασφάλειας των τροφίμων σε συνεργασία με εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι άνθρωποι μας αποτελούν τον πιο ουσιαστικό παράγοντα για τη διασφάλιση και επίτευξη των στρατηγικών στόχων της βιομηχανίας μας και για το λόγο αυτό η εκπαίδευσή τους αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ενδυνάμωση της κουλτούρας «Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων». Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση όλου του προσωπικού τόσο των Παραγωγικών Μονάδων όσο και του Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, επαναλαμβάνεται όσο συχνά χρειαστεί και αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της διαδικασίας του onboarding. Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζουν στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων αναφορικά με τα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων και προσαρμόζονται αντιστοίχως στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κάθε θέσης εργασίας. Συνήθως, οι σχετικές επιμορφώσεις πραγματοποιούνται μέσω ενημερώσεων που βασίζονται στη λογική των σεμιναρίων, αλλά και εκπαιδεύσεων σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε από εσωτερικούς εκπαιδευτές είτε από εξωτερικούς φορείς.