Συνεχής Εκπαίδευση

Παραμένοντας πιστοί στην αρχή της συνεχούς βελτίωσης, εστιάζουμε στη στοχευμένη και ουσιαστική εκπαίδευση, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε ρόλου.

Featured image for Συνεχής Εκπαίδευση

Παραμένοντας πιστοί στην αρχή της συνεχούς βελτίωσης, εστιάζουμε στη στοχευμένη και ουσιαστική εκπαίδευση, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε ρόλου. Προκειμένου, μάλιστα, η εκπαίδευση αυτή να αποτελεί πραγματικό εφόδιο προτεραιότητά μας είναι να χαρακτηρίζεται πάντα από πνεύμα διαρκούς μάθησης και εξέλιξης.

Καθώς οι άνθρωποί μας αποτελούν τον πιο ουσιαστικό παράγοντα για τη διασφάλιση και επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας μας, η εκπαίδευσή τους που αφορά στην ενδυνάμωση της κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας πραγματοποιείται από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας ενσωμάτωσης (onboarding), επικαιροποιείται και αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους, , ώστε να καλύπτονται ενδεχόμενες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία και να αποφεύγεται κάθε πιθανός κίνδυνος.

Έχοντας ήδη πάνω από 4.407 καταγεγραμμένες εκπαιδευτικές ώρες ετησίως, επόμενος στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, που θα αφορούν στο σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας, τα οποία σε απόλυτη συνάφεια με το ρυθμό και τις απαιτήσεις  της εποχής, θα εστιάζουν σε θέματα ανάπτυξης ταλέντων, αλλά και στην χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς εργασίας.

Τέλος, έχοντας ως οδηγό μας τις αξίες της Αριστείας και της Ποιότητας, ακολουθούμε συνεχώς τις νέες επιστημονικές τάσεις στον χώρο της διατροφής, στοχεύοντας σε σύγχρονα προγράμματα που αφορούν στην τεχνολογία των τροφίμων αλλά και την επιστήμη αυτών, τα οποία συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας και των προϊόντων της καθιστώντας τη μία πραγματικά αειφόρο βιομηχανία.