Περιβαλλοντική πιστοποίηση κατά LEED στο επίπεδο Silver για το νέο κτίριο γραφείων της Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ A.E.

Στα νέα γραφεία της Ε.Ι. Παπαδόπουλος A.E. έχει επιτευχθεί η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση

Featured image for Περιβαλλοντική πιστοποίηση κατά LEED στο επίπεδο Silver για το νέο κτίριο γραφείων της Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ A.E.

Το νέο κτίριο γραφείων στον Ταύρο, ιδιοκτησίας Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε., πιστοποιήθηκε με LEED for New Construction & Major Renovation στο επίπεδο Silver. Η πιστοποίηση του κτιρίου έρχεται σε μία εποχή κατά την οποία η εντεινόμενη κλιματική αλλαγή, αλλά και η πανδημία δημιουργούν την ανάγκη για βιώσιμα και ανθεκτικά κτίρια με υψηλών προδιαγραφών γραφειακούς χώρους. Η εφαρμογή LEED στο κτίριο δημιούργησε το απαραίτητο πλαίσιο βιωσιμότητας για την ανάπτυξη του Έργου με τον πλέον διαφανή, διεθνώς αναγνωρισμένο τρόπο. 

Στα νέα γραφεία της Ε.Ι. Παπαδόπουλος A.E. έχει επιτευχθεί η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και η ελαχιστοποίηση των αναγκών σε πόσιμο νερό για άρδευση και χρήση τουαλετών. Επιπλέον, οι εσωτερικοί χώροι του συγκροτήματος απέσπασαν υψηλή βαθμολογία, καθώς εξασφαλίζουν εξαιρετική επίδοση ικανοποίησης των χρηστών τους για σημαντικούς λόγους, όπως η αυξημένη παροχή νωπού αέρα. Παράλληλα, στην αξιολόγηση επισημαίνεται η βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση του εργοταξίου και η χρήση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών. Σημαντικό μέρος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από ανακύκλωση, βελτιώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ακινήτου. 

Συνολικά, η χρήση των προδιαγραφών LEED στο έργο συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση των λειτουργικών του δαπανών, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το ίδιο το ακίνητο, τον προσδιορισμό ενός πλαισίου που συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών του κτιρίου και στην υπερβατική σύγκλιση του ακινήτου με τις νέες απαιτήσεις που θέτει η παγκόσμια αγορά ακινήτων. 

Λίγα λόγια για το σύστημα βαθμονόμησης LEED 

Το πρότυπο περιβαλλοντικής βαθμονόμησης LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης κτιριακών εγκαταστάσεων και έχει αναπτυχθεί από το U.S. Green Building Council. Το σύστημα πιστοποιεί ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης δόμησης που αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτιρίου. Το LEED εξετάζει όλες τις θεματικές που αφορούν στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός ακινήτου. Σημειώνεται ότι όλα τα σημαντικά νέα ή ριζικώς ανακαινιζόμενα κτίρια στην Ελλάδα της τελευταίας πενταετίας έχουν υιοθετήσει το LEED ως άξονα ανάπτυξης και προσθήκης προστιθέμενης αξίας με τη συνολική επιφάνεια ολοκληρωμένων και υπό ανάπτυξη έργων να προσεγγίζει το 1,000,000 τ.μ.