ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου Υποψηφίων Εργαζομένων λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την Πολιτική Απορρήτου της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.  και έχει ως σκοπό να σας ενημερώσει ως υποψήφιους εργαζόμενους της εταιρείας μας, σχετικά με τη διαδικασία συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας στο πλαίσιο της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

Η τήρηση του απορρήτου των δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που μας δίνετε. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε και συναινείτε στη συλλογή, στην αποθήκευση,  στη μεταβίβαση, στην επεξεργασία, στη χρήση και στη γνωστοποίηση όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής ΓΚΠΔ)» καθώς και στην εφαρμοστική  νομοθεσία της Ελληνικής Επικράτειας.

Α. Τι συλλέγουμε

Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας μέσω των Ευκαιριών Καριέρας του website της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. , είτε μέσω αυθόρμητης αίτησης για να εγγραφείτε στο δίκτυο ταλέντων μας είτε απαντώντας σε κάποια από τις δημοσιευμένες αγγελίες μας, σας ενημερώνουμε, ότι στις περιπτώσεις αυτές και μόνον, συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, που εσείς μας παρέχετε και γνωστοποιείτε οικειοθελώς κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

Ενδεικτικά, τα προσωπικά στοιχεία σας που συλλέγουμε, μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • όνομα
  • διεύθυνση
  • τηλέφωνο
  • e-mail
  • προϋπηρεσία
  • εκπαίδευση
  • προσφώνηση
  • ημ/νία γέννησης
  • ή όποιο άλλο στοιχείο μας γνωστοποιήσετε με δική σας πρωτοβουλία κατά την ως άνω επικοινωνία π.χ. βιογραφικό σημείωμα

Β. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας

Γνωστοποιώντας μας τα προσωπικά σας στοιχεία στο ως άνω περιγραφόμενο πλαίσιο, συμφωνείτε και συναινείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για τους κάτωθι σκοπούς:

Α) για να σας ενημερώνουμε (μέσω email ή/και τηλεφωνικά) για τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

Β) για να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής μας μέσω συνεντεύξεων κλπ.

Γ) για να σας παρέχουμε πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης ή/και του βιογραφικού που μας έχετε υποβάλλει

Δ) για την περίπτωση που υπάρξει κάποιο αίτημα από την πλευρά σας ή χρειαζόμαστε περαιτέρω διευκρινήσεις στα πλαίσια των ανωτέρω

Ε) για δικούς μας εσωτερικούς λειτουργικούς σκοπούς και σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας

ΣΤ) για άλλους σκοπούς που μπορεί να αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας μας

Γ. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία

 

Με τη συμμετοχή σας στο δίκτυο ταλέντων μας, ενδέχεται να λαμβάνετε αυτοματοποιημένες ενημερώσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση και μόνο (π.χ. emails που σας ενημερώνουν για τις δημοσιευμένες στο site μας θέσεις εργασίας, emails που σας ενημερώνουν για τη λήψη ή την εξέλιξη της υποψηφιότητάς σας, email που αφορούν στην τήρηση των στοιχείων σας κλπ.).

 

Δ. Σε ποιον μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε και γνωστοποιείτε οικειοθελώς κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, τα διαχειρίζονται αρμόδιοι υπάλληλοι της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

Έχοντας λάβει τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά σας στοιχεία, ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε:

Α) σε τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σχετικές με το σκοπό για τον οποίο μας αποστείλατε τα στοιχεία σας (όπως εταιρείες ανεύρεσης προσωπικού ή συμβούλους επιχειρήσεων)

Β) σε τρίτα μέρη σε περίπτωση που  είναι ευλόγως απαραίτητο, όπως: (α) σε περίπτωση που ζητηθεί από το Νόμο, με δικαστική εντολή ή απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια, κρατική, νομική, αστυνομική, διοικητική, ή κανονιστική Αρχή, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους (β) για να προστατεύσουμε οποιοδήποτε άτομο από θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, (γ) για να αποτρέψουμε απάτη ή καταστρατήγηση δικαιωμάτων των χρηστών μας, ή (δ) για έννομη προάσπιση των δικαιωμάτων  ιδιοκτησίας μας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται και κοινοποιούνται υπό τις ως άνω προϋποθέσεις μπορεί να διαβιβαστούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα διατηρούν εγκαταστάσεις οι υπεργολάβοι ή οι προστηθέντες της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. , εντός της Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσουμε ότι, εάν τα στοιχεία διαβιβάζονται εκτός Ελλάδας, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση και εντός του πλαισίου που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. (ακολουθείστε το σύνδεσμο για να ενημερωθείτε αναλυτικά).

Ε. Που και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. , αποθηκεύονται στους servers της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. , που βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία της και σε cloud servers παρόχων υπηρεσιών που τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται από τη αρμόδια νομοθεσία (GDPR). Μπορεί να αποθηκεύονται επίσης σε φυσική μορφή σε φοριαμούς εντός των  εγκαταστάσεων της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. , για τους οποίους έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς διατηρούνται από την Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.  σε βάσεις δεδομένων ή φυσικό αρχείο για χρονικό διάστημα 36 μηνών από τη λήψη τους. Σε περίπτωση πρόσληψης, τα στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τον νόμο και τα όσα αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Εργαζομένων της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

ΣΤ. Ενημέρωση στοιχείων και Διαγραφή

Διατηρούμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία που εσείς οικειοθελώς μας γνωστοποιείτε και για το χρονικό διάστημα που προαναφέρεται. Σε περίπτωση που οποτεδήποτε αποφασίσετε ότι επιθυμείτε να διαγραφούν, μπορεί να μας επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Ζ. Τροποποίηση

Η παρούσα Δήλωση (ή και η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας) ενδέχεται να επικαιροποιηθεί κατά διαστήματα σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία (GDPR), για την οποία θα μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της ανάρτησής της στο website της Εταιρείας μας. Οφείλετε πριν προβείτε σε οιαδήποτε ενέργεια να ελέγχετε το οικείο πεδίο του website για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Με την αποδοχή σας (πατώντας Αποδέχομαι – Accept) επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συναινείτε στη Δήλωση Απορρήτου Υποψηφίων Εργαζομένων, στην Πολιτική Απορρήτου της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. και στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας.