Όροι συμμετοχής

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο – Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 26, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ADVENGERS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο “ADVENGERS A.E.”, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 5, (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια με τίτλο «Πες κι εσύ ένα ευχαριστώ» (στο εξής «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο του εορτασμού των εκατό χρόνων της Εταιρείας. Μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα συντάσσουν μία κάρτα με το ευχαριστώ τους προς ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, την οποία θα μπορούν να μοιραστούν μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook, ενώ οι νικητές που θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης, θα κερδίσουν από ένα συλλεκτικό κουτί με προϊόντα Παπαδοπούλου, το οποίο θα αποσταλεί απ’ευθείας στο αγαπημένο τους πρόσωπο (στο εξής ο «Παραλήπτης»).

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 8η Μαρτίου 2022 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ. μέχρι και την 4η Απριλίου 2022 και ώρα Ελλάδος 23:59.

Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μία φορά. Οι νικητές κάθε κλήρωσης δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε επόμενες κληρώσεις του διαγωνισμού με το ίδιο e-mail.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Εταιρεία και στη Διοργανώτρια, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια ή η Εταιρεία δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για τη  συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα με όνομα χώρου www.papadopoulou.gr/peskiesyeuxaristo εφεξής «η Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού»,  να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, email και αριθμό κινητού τηλεφώνου) και να συμπληρώσει μία κάρτα με το δικό του ευχαριστώ προς ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

Ο Παραλήπτης πρέπει να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συμμετέχοντα και να είναι κάτοικος Ελλάδος.

 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να μοιράζονται την κάρτα με το μήνυμά τους μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook, αλλά μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της συμμετοχής τους, η κάρτα δεν θα είναι πλέον προσβάσιμη μέσω της ως άνω ιστοσελίδας.

 

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ειδικότερα, το μήνυμα που θα συμπληρώνει ο συμμετέχων στην κάρτα του θα πρέπει να είναι ευπρεπές και να μην έχει προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό, χυδαίο ή ανάρμοστο περιεχόμενο. Επίσης θα πρέπει να απευθύνεται μόνο σε οικείο του πρόσωπο και να μην έχει σκοπό την παρενόχληση άλλων προσώπων.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.​

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Θα αναδειχθούν συνολικά εκατό (100) νικητές μέσω τεσσάρων (4) εβδομαδιαίων τυχαίων ηλεκτρονικών κληρώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διοργανώτριας και ειδικότερα:

  1. 25 νικητές από την κλήρωση της 15/03/2022
  2. 25 νικητές από την κλήρωση της 22/03/2022
  3. 25 νικητές από την κλήρωση της 29/03/2022
  4. 25 νικητές από την κλήρωση της 05/04/2022

 

Τα ονόματα των νικητών θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού μόλις επιβεβαιωθούν τα στοιχεία από τους ίδιους τους νικητές στην Εταιρεία και θα παραμείνουν αναρτημένα για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Παράλληλα, οι νικητές θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από κάθε κλήρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα διεύθυνση email τους, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και την διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ) του Παραλήπτη, στον οποίο θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω courier το δώρο.

 

Σε περίπτωση που, μετά από εβδομήντα δύο (72) ώρες από την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος, η Διοργανώτρια δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή, τότε η Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του.

Η αποστολή των δώρων θα γίνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του απαντητικού μηνύματος από τον νικητή.

6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού θα είναι ένα συλλεκτικό κουτί με προϊόντα  Παπαδοπούλου για κάθε Νικητή.

Τα δώρα παρέχονται από την Εταιρεία ως έχουν, δεν μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν, ούτε να ανταλλαχθούν τα προϊόντα με άλλα προϊόντα της Εταιρείας.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και η ανάδειξη των Νικητών.

Περαιτέρω η Διοργανώτρια θα συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα των Παραληπτών, ήτοι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.), ώστε να προβεί στην αποστολή των δώρων κατ’εντολήν και για λογαριασμό των Νικητών. Τα δεδομένα αυτά θα αποσταλούν στη Διοργανώτρια από τους Νικητές, οι οποίοι υποχρεούνται να αποστέλλουν μόνον αληθή στοιχεία οικείων τους προσώπων, έχοντας επιβεβαιώσει ότι τα πρόσωπα αυτά επιθυμούν να παραλάβουν το δώρο σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος Διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού και στο πλαίσιο των σκοπών του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων, των Νικητών και των Παραληπτών θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν το αργότερο τρεις (3)  μήνες μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή εάν έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια θα λάβουν όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και των Παραληπτών των δώρων να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια.

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω email στη διεύθυνση [email protected] ή/και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια, στη διεύθυνση έδρας αυτής (Φραγκοκλησιάς 5, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125), Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Εταιρεία.

Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.

8. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας.

 

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Εταιρεία διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

β) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της Ιστοσελίδας https://papadopoulou.gr/ ή/και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Εταιρείας, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση ειδικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του ή άλλης συσκευής του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

 

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.