Όροι συμμετοχής διαγωνισμού: Πρωινό για Κάθε Πρωινό

ΠΡΩΙΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΥΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»),που εδρεύει στον Ταύρο – Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 26, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «SPIRITUP LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “Adjust.performance”, που διατηρεί υποκατάστημα στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 5, (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook (στο εξής «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «ΠΟΛΥΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» της Εταιρείας.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 3η/11/2020 (και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ.) μέχρι και την 12η/11/2020 (και ώρα Ελλάδος 23:59).

Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και διατηρεί ατομικό προφίλ στο κοινωνικό δίκτυο Facebook.

Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με το ίδιο Facebook προφίλ (Facebook ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Εταιρεία και στη Διοργανώτρια, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια ή η Εταιρεία δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 1. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία ή/και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ως εξής:

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επιλέγει τη σχετική διαφήμιση του Διαγωνισμού στο Facebook, να εισάγει στην ειδική φόρμα τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου [KE1] και ηλεκτρονική διεύθυνση (email), και να επιλέξει το Πλαίσιο Ελέγχου που συνοδεύεται από το παρακάτω κείμενο:

□ Συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου συναινείτε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία Παπαδοπούλου, τη Διοργανώτρια και συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό της σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας.

□ Επιθυμώ να λαμβάνω προωθητικά μηνύματα από την εταιρεία Παπαδοπούλου και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις στην ως άνω διεύθυνση email μου, εωσότου ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου.

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Η ανάδειξη των τριάντα (30) νικητών του Διαγωνισμού, θα γίνει με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση») που θα πραγματοποιηθεί την 13η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας και τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν την ίδια ημέρα στη σελίδα https://www.facebook.com/polidimitriakapapadopoulou.

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την Κλήρωση, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει είτε με email είτε/και τηλεφωνικά με κάθε νικητή, για να τον ενημερώσει για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου του. Ειδικότερα, θα γίνεται επιβεβαίωση του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω courier το δώρο.

Σε περίπτωση που μετά από εβδομήντα δύο (72) ώρες από την αποστολή του email (σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διοργανώτρια δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή, τότε η Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του.

Η αποστολή του δώρου θα γίνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιβεβαίωση των στοιχείων από τον νικητή.

 1. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι μία συλλεκτική κούπα και 6 συσκευασίες, από τις οποίες οι 4 θα είναι συσκευασίες με μπισκότα Πολυδημητριακά και 2 συσκευασίες με μπουκιές Πολυδημητριακά Παπαδοπούλου για κάθε Νικητή.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων.

Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η ανάδειξη των Νικητών και η παράδοση των Δώρων.

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και με τη γραπτή συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την επιλογή του σχετικού πεδίου), κάθε Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή εάν έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Περαιτέρω, εφόσον ο Συμμετέχων έχει δώσει τη ρητή συναίνεσή του, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, τότε θα λαμβάνει προωθητικά μηνύματα από την εταιρεία Παπαδοπούλου και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις στη δηλωθείσα διεύθυνση email του, εωσότου ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια θα λάβουν όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια.

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια, στη διεύθυνση έδρας αυτής (Φραγκοκλησιάς 5, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125), Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Εταιρεία.

Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.

 1. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Εταιρεία διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.
 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της σελίδας https://www.facebook.com/polidimitriakapapadopoulou, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

Η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση ειδικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του ή άλλης συσκευής του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία και/ή Διοργανώτρια δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.